CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Sudor

Profil: Servicii
Domeniu: Mecanică
Descriere
Sudorul este capabil să execute, în condiţii de calitate şi de securitate a muncii, îmbinări sudate în colţ şi cap la cap, din table din materiale metalice, utilizând procedee de sudare prin topire şi prin presiune, cu echipamente de sudare adecvate, conform specificaţiei procedurii de sudare.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale: 1. Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei 2. Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie generală 3. Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice 4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale 5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini 6. Realizarea asamblărilor mecanice • Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate: 7. Realizarea de îmbinări sudate 8. Realizarea operaţiilor de tăiere termică
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior. Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin: 1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ. 2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale. 3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• Sudor manual cu flacără de gaze – cod COR 721202;
• Sudor manual cu arc electric – cod COR 721203;
• Operator tăiere – cod COR 721205;
• Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – cod COR 721206;
• Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector – cod COR 721207;
• Sudor – cod COR 721208.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.