CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

Profil: Tehnic
Domeniu: Turism şi alimentaţie
Descriere
Chelnerii (ospătarii) servesc produse alimentare şi băuturi în locuri comerciale de luat masa şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi în trenurile de călători. În COR, ospătarii sunt încadraţi în grupa5 Lucrători în domeniul serviciilor aceşti oferind servicii personale, (…) de furnizare de alimente (…), prezintă şi vând bunuri cu ridicata sau cu amănuntul în magazine sau unităţi similare precum şi la tarabe şi în pieţe.
Unități de rezultate ale invațării
1. Etică şi comunicare profesională 2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității 3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii 4. Asigurarea calităţii în turism şi alimentaţie 5. Organizarea activităţii în unităţile de primire turistică 6. Realizarea proceselor de bază în alimentaţie 7. Pregătirea sortimentului de preparate şi băuturi 8. Utilizarea sistemelor de servire în restauraţie 9. Servirea în restauraţie 10. Organizarea meselor speciale
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior. Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin: 1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ. 2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale. 3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 513101 Ajutor de ospătar
• 513102 Ospătar (Chelner)
• 513103 Somelier
• 513201 Barman
• 513202 Barman preparator
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.