CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician prelucrări mecanice

Profil: Servicii
Domeniu: Mecanică
Descriere
Calificarea Tehnician prelucrări mecanice asigură o pregătire tehnică într-un domeniu larg, un grad sporit de responsabilitate, autonomie personală completă, precum și atribuții de coordonare și supraveghere. Tehnicianul prelucrări mecanice are competenţe de a proiecta, asistat de computer, tehnologii de prelucrări prin aşchiere, scule şi dispozitive, de a verifica şi pune de acord tehnologiile de lucru cu condiţiile specifice de la locul de muncǎ. Activitatea tehnicianului de prelucrări mecanice implică atât o colaborare strânsă cu superiorii ierarhici cât şi coordonarea/verificarea activităţilor muncitorilor calificaţi pe anumite competenţe/sarcini de lucru, pe care îi are în subordine, pe întreaga duratǎ a fabricaţiei. Are atribuţii legate de respectarea normelor de prevenire a riscurilor profesionale privind sănătatea şi securitatea muncii, a regulilor de protecţia mediului şi a modului de acţionare în situaţii de urgenţă, atât la locul sau de muncă cât şi la cele ale muncitorilor subordonaţi.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale: 1. Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei 2. Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie generală 3. Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice 4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale 5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini 6. Realizarea asamblărilor mecanice 7. Planificarea producţiei 8. Realizarea desenelor de ansamblu 9. Proiectarea asistată de calculator 10. Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor 11. Montarea sistemelor mecanice pentru transmiterea şi transformarea mişcării • Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate: 12. Asigurarea prelucrărilor mecanice pe mașini unelte convenționale 13. Asigurarea prelucrărilor mecanice pe mașini unelte neconvenționale și de înaltă productivitate
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică. Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz. Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin: 1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ. 2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate. 3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• Tehnician construcții navale – cod COR 311516
• Tehnician instalații bord (avion) – cod COR 311517
• Tehnician mașini și utilaje – cod COR 311518
• Tehnician mecanic – cod COR 311519
• Tehnician prelucrări mecanice – cod COR 311520
• Tehnician sudură – cod COR 311521
• Tehnician tehnolog mecanic – cod COR 311522
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.