CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Tehnician prelucrări la cald

Profil: Servicii
Domeniu: Mecanică
Descriere
Tehnicianul prelucrări la cald îndeplineşte sarcini cu caracter tehnologic şi de producţie în planificarea şi organizarea exploatării utilajelor, este implicat în activităţi pentru îmbunătăţirea tehnologiilor de fabricaţie, a parametrilor funcţionali şi creşterea randamentului agregatelor şi utilajelor sectorului unde îşi desfăşoară activitatea şi posedă cunoştinţe asupra activităţilor cu caracter de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale: 1. Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei 2. Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie generală 3. Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice 4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale 5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini 6. Realizarea asamblărilor mecanice 7. Planificarea producţiei 8. Realizarea desenelor de ansamblu 9. Proiectarea asistată de calculator 10. Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor 11. Montarea sistemelor mecanice pentru transmiterea şi transformarea mişcării • Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate: 12. Asigurarea tratamentelor termice pieselor prelucrate la cald 13. Organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a utilajelor pentru prelucrări la cald 14. Realizarea specificaţiilor tehnologice de prelucrare la cald
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior (gimnazial) care se înscriu in clasa a IX-a liceu filiera tehnologică. Absolvenţii ciclului inferior al liceului/ învățământului general obligatoriu se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, după caz. Absolvenții invățământului profesional de 3 ani se pot înscrie în clasa a XI-a liceu, cu diferențe, dupa caz.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin: 1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ. 2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate. 3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.
Certificare
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• 311706 - Tehnician metalurgie;
• 311709 - Tehnician proiectant metalurg.
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.