CALIFICĂRI PROFESIONALE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Metalurgist neferoase

Profil: Servicii
Domeniu: Mecanică
Descriere
Calificarea Metalurgist neferoase asigură capacitatea absolvenţilor de a executa, în cadrul echipei, lucrări şi operaţii de deservire a utilajelor şi instalaţiilor folosite la elaborarea metalelor şi aliajelor neferoase. Calificarea asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi necesare pentru a efectua lucrări de pregătire mecanică şi termică a materiilor prime necesare elaborării metalelor neferase, alimentare a instalaţiei cu materii prime şi aer cald, supravegherea procesului tehnologic de elaborare a metalelor neferoase, pregătire a utilajelor în vederea evacuării şi transportului produselor lichide, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut.
Unități de rezultate ale invațării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale: 1. Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei 2. Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie generală 3. Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice 4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale 5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini 6. Realizarea asamblărilor mecanice • Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate: 7. Pregătirea materiilor prime şi materialelor pentru elaborarea metalelor şi aliajelor neferoase 8. Elaborarea metalelor şi aliajelor neferoase 9. Exploatarea utilajelor şi instalaţiilor auxiliare
Acces
Absolvenții învățământului secundar inferior. Absolvenţii ciclului inferior al liceului pot dobândi calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de 720 ore.
Pregătire
Dobândirea calificării se realizează prin: 1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de învăţământ. 2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 3 CNC aparţinând domeniului respectiv de pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate cât și dobândirea rezultatelor învățării necesare completării ulterioare a studiilor liceale. 3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
Certificare
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Carieră
După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:
• Preparator la concentratele miniere - cod COR 812110
• Topitor la concentrate miniere - cod COR 812111
• Rafinator metale neferoase - cod COR 812112
• Electrometalurgist - cod COR 812113
• Maşinist exhaustor - cod COR 812122
• Operator separare magnetică - cod COR 812123
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.